Материали 61-70 от 360

Международни аспекти на УРЧР и Глобализация на бизнеса 10 стр.

Международни аспекти на УРЧР и Глобализация на бизнеса

Продължение на сравнителния анализ за трите държави (България, Индия и Ирландия) със следната структура: Най-успешни стратегически съюзи биха били възможни между България и Индия с оглед сходните черти между психологическите договори на двете страни...
rusev02
0 0
Основните фактори за добри взаимоотношения със служителите 7 стр.

Основните фактори за добри взаимоотношения със служителите

Обичайна практика в много предприятия е, когато ръководителят работи заедно със служителите си на едно място, да се стреми да поддържа добри взаимоотношения с тях. Като се има предвид, че човекът е социално-зависимо същество, можем да кажем, че той...
the_magicer
0 0
Проблеми на формирането на проектен екип 23 стр.

Проблеми на формирането на проектен екип

Целта на създаването на проектен екип е да осъществи даден еднократен резултат (проект). От своя страна проектът предполага влагането на усилия по създаването на самия продукт. Основните характеристики на всеки проект са...
nerven
0 0
Стратегии и политики за мотивиране на човешки ресурси в организацията за постигане на по-високи резултати 8 стр.

Стратегии и политики за мотивиране на човешки ресурси в организацията за постигане на по-високи резултати

Savino Del Bene е италианска компания, с офис в София. Основната дейност на фирмата е международен превоз на товари. Компанията има изградена вътрешна и международна схема за транспорт на превози и в това число влизат карго товари, куриерски пратки и...
cblock
0 0
Управление на човешките ресурси в Данон България 25 стр.

Управление на човешките ресурси в Данон България

Организациите в съвременния свят са изправени пред множество нови предизвикателства. Част от тях произтичат от глобализацията на пазарите, други са свързани с бума на информационните технологии или с дефицита на ресурси...
nerven
0 0
Изследване на привързаността и основните причини за напускане на персонала в организация 15 стр.

Изследване на привързаността и основните причини за напускане на персонала в организация

Промяната не е пасивен продукт на усилията на ограничен кръг хора, а е резултат от активността на членовете на дадена организация или на обществото. Възгледът, че хората в организацията са подложени на промяна, е безнадеждно остарял...
silviQ
0 0
Стратегическо управление на човешките ресурси 8 стр.

Стратегическо управление на човешките ресурси

Да формираш екип от хора в организацията си и те да бъдат мотивирани да дават всичко от себе си и да работят на 100% е една доста отговорна задача, която стои пред всеки ръководител, управляващ оранизация...
rusev02
0 0
Оценка на системата на човешките ресурси в организация от публичния сектор по примера на агенция по вписванията 111 стр.

Оценка на системата на човешките ресурси в организация от публичния сектор по примера на агенция по вписванията

Целта е да определи как и по какъв начин ефективността на производствения процес теоретично и практически на примера на изградената организационна структура в Агенцията по вписванията...
aronn
0 0
Mеждукултурни различия в управлението на човешките ресурси 121 стр.

Mеждукултурни различия в управлението на човешките ресурси

Tеоретични аспекти на междукултурните различия в управлението на човешките ресурси, анализ на междукултурните различия в управлението на човешките ресурси във фирма...
nerven
0 0
Управление на персонала 18 стр.

Управление на персонала

Между многото обекти, с които се занимава мениджмънта особено значение има персонала. персоналът включва: работниците /основни и спомагателни/, служителите /деловодители, счетоводители, касиери/, итр /конструктори, технолози, специалисти по ремонта на...
aronn
0 1