Материали 101-110 от 1339

Опасностите на De lege ferenda 23 стр.

Опасностите на De lege ferenda

De lege ferenda е "крилатата" фраза, към която се стреми всяко научно усилие в правната наука. означава "с оглед на бъдещия закон". предполага задълбочено изследване на норма или институт на обективното право, в което с
lubega
0 0
Представлява ли невръщането на лизингованата вещ от лизингополучателя престъпление по чл 206 и чл 209 НК 23 стр.

Представлява ли невръщането на лизингованата вещ от лизингополучателя престъпление по чл. 206 и чл. 209 НК

Договорът за лизинг е институт с относително кратка история. Като специфична търговска операция за първи път е осъществен през 1877 г. в САЩ. Първата лизингова компания се създава значително по-късно...
messi
0 0
Видове тълкуване на гражданския закон 25 стр.

Видове тълкуване на гражданския закон

Видовете тълкуване на гражданския закон в правната теория се назовават още като начини на тълкуване. Начинът на тълкуване представлява възприето в конкретна правна система задължително, обособено мисловно единство от еднородни правила, предназначено...
cblock
0 0
Юридически лица с нестопанска цел понятие видове Сдружения понятие възникване членство органи прекратяване Фондации 31 стр.

Юридически лица с нестопанска цел – понятие, видове. Сдружения – понятие, възникване, членство, органи, прекратяване. Фондации

Правната уредба на юридическите лица с нестопанска цел се съдържа в закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)...
the_magicer
0 0
Разработени теми за изпит по Обща теория на правото 113 стр.

Разработени теми за изпит по Обща теория на правото

Общата теория на правото е обществена, юридическа и в редица аспекти политическа наука. Тя изучава правото и по-специално правните норми - една от много важните разновидности на социалните норми изобщо...
messi
0 0
Разработени теми по Застрахователно право 53 стр.

Разработени теми по Застрахователно право

Понятие за застрахователно право и застраховане. отграничаване на застраховането от сродни правни фигури. Източници на застрахователното право. Източници на застрахователните правоотношения...
ivan40
0 0
Развити теми по Търговско право 46 стр.

Развити теми по Търговско право

Търговско право - понятие, предмет, източници. Правото = публично + частно право - това деление се обяснява с различни критерии. Първият критерий е критерият интерес, според който ако правото е защитавало частните интереси...
lubega
0 0