Материали 1-10 от 83

Държавата като субект на гражданското право Гражданскоправен режим на учрежденията 14 стр.

Държавата като субект на гражданското право. Гражданскоправен режим на учрежденията

Държавата представлява вид субект на правото, на който правният ред признава универсална и комплексна правосубектност, реализирана чрез система от държавни органи и правото да упражнява правна власт и принуда...
rusev02
0 0
Защита на субективните права понятие и видове Самозащита и самопомощ 17 стр.

Защита на субективните права – понятие и видове. Самозащита и самопомощ

Правна уредба на защитата на субективните права. Конституционният принцип, върху който се основа защитата на субективните права, е нормативно закрепен в чл. 56 от Конституцията на Република България...
ndoe
0 0
Опасностите на De lege ferenda 23 стр.

Опасностите на De lege ferenda

De lege ferenda е "крилатата" фраза, към която се стреми всяко научно усилие в правната наука. означава "с оглед на бъдещия закон". предполага задълбочено изследване на норма или институт на обективното право, в което с
lubega
0 0
Представлява ли невръщането на лизингованата вещ от лизингополучателя престъпление по чл 206 и чл 209 НК 23 стр.

Представлява ли невръщането на лизингованата вещ от лизингополучателя престъпление по чл. 206 и чл. 209 НК

Договорът за лизинг е институт с относително кратка история. Като специфична търговска операция за първи път е осъществен през 1877 г. в САЩ. Първата лизингова компания се създава значително по-късно...
messi
0 0