Материали 1-10 от 75

Разработени теми за изпит по Обща теория на правото 113 стр.

Разработени теми за изпит по Обща теория на правото

Общата теория на правото е обществена, юридическа и в редица аспекти политическа наука. Тя изучава правото и по-специално правните норми - една от много важните разновидности на социалните норми изобщо...
messi
0 0
Разработени теми по Застрахователно право 53 стр.

Разработени теми по Застрахователно право

Понятие за застрахователно право и застраховане. отграничаване на застраховането от сродни правни фигури. Източници на застрахователното право. Източници на застрахователните правоотношения...
ivan40
0 0
Развити теми по Търговско право 46 стр.

Развити теми по Търговско право

Търговско право - понятие, предмет, източници. Правото = публично + частно право - това деление се обяснява с различни критерии. Първият критерий е критерият интерес, според който ако правото е защитавало частните интереси...
lubega
0 0
Развити теми по Право за гимназии 33 стр.

Развити теми по Право за гимназии

Същност, система и източници на правото. Субекти на правото правото е система от правни норми, установена и(или) санкционирана от обществото чрез държавата, регулираща фактическите обществени отношения чрез предоставяне на субективни права и възлагане...
gecata_maina
0 0
Разработени теми за държавен изпит по ГПН 2015 - 2-ра част 373 стр.

Разработени теми за държавен изпит по ГПН 2015 - 2-ра част

Обективно гражданско право. Частно и публично право. Гражданско и търговско право. Система на гражданското право. Особености на гражданскоправните източници, видове. Гражданскоправни норми - видове. Действие...
ivan40
0 0