Материали 71-80 от 318

Какви ценности нравствени и естетически качества трябва да притежава служителят в националната сигурност 5 стр.

Какви ценности, нравствени и естетически качества трябва да притежава служителят в националната сигурност

Всеки човек в постепенното си израстване както във физическо, така и в духовно отношение придобива и развива различни качества, ценности и добродетели...
rusev02
0 0
Кибертероризъм 14 стр.

Кибертероризъм

в същността си, отворена и възможно най-демократична медия, интернет достави и възможност за употребата му като оптимално, от гледна точка на финансиране, достъпност и безопасност, средство за действие...
ivan40
13 1
Контраразузнаване 82 стр.

Контраразузнаване

Характерът и съдържанието на контраразузнавателната дейност и по-точно на приеманата понастоящем в теорията основна нейна форма – агентурно-оперативната, дават основание тя да бъде отнесена към професиите...
silviQ
17 2
Контрол на пътното движение пищов 3 стр.

Контрол на пътното движение (пищов)

След извършването на инструктажа служителите се отправят към своите маршрути, постове и райони, обхождат ги и уведомяват в пункта за ръководство и управление на силите за състоянието на пътната обстановка..
gecata_maina
4 0
Концептуална методика за оценка състоянието на националната сигурност 78 стр.

Концептуална методика за оценка състоянието на националната сигурност

Настоящата разработка е предназначена за политици, ръководители на политически партии и представители на институции, които имат отношение към упражняването на политическата власт, за организации, които съставят анализи и оценки за дейността на...
dannyboy
0 0
Концепция цели за пожарната безопасност на сградите 10 стр.

Концепция (цели) за пожарната безопасност на сградите

Борбата с всяко едно стихийно бедствие започва с изучаването му, опитите да се предскаже, да се избегне или ако в крайна сметка възникне - с действията на хората за ограничаване на щетите, които ще нанесе.
cblock
1 0