Материали 31-40 от 227

Емитиране на нови обикновени акции - процедура изисквания определяне на цената на емитиране параметри на емисията 38 стр.

Емитиране на нови обикновени акции - процедура, изисквания, определяне на цената на емитиране, параметри на емисията

Според българското законодателство акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална собственост в капитала. Акцията има три стойности: номинална, емисионна и борсова...
aronn
0 0
Кооперацията като стопанско предприятие - същност и основни характеристики 16 стр.

Кооперацията като стопанско предприятие - същност и основни характеристики.

Всяка от тези стопански дейности има специфични проявления, обхват и значение за кооперацията и за териториалната система, в която тя извършва своята дейност...
the_magicer
0 0
Инфлацията в България в условията на финансовата криза през 1996-1997г 45 стр.

Инфлацията в България в условията на финансовата криза през 1996-1997г.

За първи път терминът инфлация в научния смисъл на думата е употребен от А.Делмар през 1864 г., за да изрази обезценяването на парите по време на Гражданската война в САЩ...
messi
0 0
Организация методология и методика за отчитане разходите за дейността 83 стр.

Организация, методология и методика за отчитане разходите за дейността

Целта на настоящото изследване е да се акцентира на някои особености, свързани със счетоводното отчитане на разходите в производствените предприятия, обхванати в националното и международното законодателство...
silviQ
0 0
Професионална ориентация и реализеция на хората с увреждания 37 стр.

Професионална ориентация и реализеция на хората с увреждания

Актуалността на темата се определя от възможностите ЕС и в частност Р България да изградят мерки, стратегии, програми за повишаване ефективността на защита правата на хората с увреждания и зачитане тяхното човешко право....
daniche90
0 0
Местно самоуправление 80 стр.

Местно самоуправление

Местната власт е съществен елемент от демократичната политическа система. изборът на адекватен към конкретните условия модел за местно самоуправление е едно от ключовите условия за съвременната демократизация...
dannyboy
0 0
Райониране и регионализиране на Република България 14 стр.

Райониране и регионализиране на Република България

Районирането и регионализирането на България е насочено към последователно и системно оптимизиране на организацията на социално-икономическото, културно и трансгранично развитие на страната. Районирането е задължителна предпоставка и инструмент за...
silviQ
0 1