Материали 1-10 от 2142

Видове одитни процедури при вътрешен одит Остатъчен риск 15 стр.

„Видове одитни процедури при вътрешен одит. Остатъчен риск.“

Дейностите/процесите в одитираната организация имат свои специфични цели. Вътрешните одитори трябва да познават добре всички дейности/процеси, за да одитират тези, които са значими /съществени и рискови/.
messi
0 0
 Управление на непрекъсваемостта на бизнеса 19 стр.

“ Управление на непрекъсваемостта на бизнеса ”

В Света на бизнеса се наблюдават тенденции на непрекъснато усложняваща се бизнес среда било то поради повсеместната глобализация и усложняващи се взаимоотношения между различните организации
messi
0 0
Уника Живот Ад 23 стр.

„Уника” Живот Ад

УНИКА Груп (UNIQA Insurance Group AG) е един от водещите застрахователи на основните си пазари в Австрия и Централна и Източна Европа. 20 000 служители и ексклузивни търговски партньори обслужват 9,6 милиона клиенти на УНИКА в 18 страни.
messi
0 0
Социална сигурност в Португалия 12 стр.

“Социална сигурност в Португалия”

Основният принцип на който се базира Портогалската осигурителна система е универсалността. Той гарантира всеобхватността на социалната закрила, достъпността от всички граждани.
messi
0 0
 Системният подход към правото 11 стр.

„Системният подход към правото“

Въпросът за правната същност изисква разработването на подходи към правото, които да го изяснят и да дадат определения за правните понятия. В българската теория на правото тези подходи са слабо разработени, но имат ключово значение.
messi
0 0
ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 21 стр.

ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

Принципа за разделение на властите в българското законодателство е уреден в чл.8 от Конституцията. Там е написано кратко и ясно следното: „Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна“.
messi
0 0