Материали 1-10 от 957

Евристични методи в управлението учебник за дистанционно обучение 391 стр.

Евристични методи в управлението (учебник за дистанционно обучение)

До голяма степен те са резултат от непрекъснатия натиск към тях да подобряват продуктите и услугите си и да усъвършенстват способността си за задоволяване нарастващите изисквания на своите клиенти.
dannyboy
6 1
Мениджмънта на промяната 381 стр.

Мениджмънта на промяната

Планиране на промените се извършва, когато мениджърите разработват и изпълняват програма, която осигурява своевременно и планирано действие при промяна на фирмените дейности. В много случаи планирането на промените е много важно...
aronn
1 0
Управление на промяната в организацията 327 стр.

Управление на промяната в организацията

Съвременното общество е изправено пред предизвикателството на промяната, а промяната в организацията се случва непрекъснато: съкращения, сливания, прехвърляния, реорганизация, нови приоритети.
emoto_92
0 1
Стратегически мениджмънт 276 стр.

Стратегически мениджмънт

Добрата комуникация предполага свободно изразяване и изслушване на мненията и е в основата на разпространяването на корпоративната визия, култура и ценности. За да могат служителите да се почувстват като част от нещо голямо и да придобият...
admin
9 2
Основи на стопанското управление 206 стр.

Основи на стопанското управление

Учебникът по "Основи на стопанското управление" е разработен в съответствие с методичните единици включени в учебната програма на дисциплина "Основи на управлението" за обучение на студентите от факултет "Икономика" при Аграр
messi
5 0
Управление на националното развитие - проф дикн Асен Коваче 174 стр.

Управление на националното развитие - проф. д.ик.н. Асен Коваче

Учебникът по „Управление на националното развитие” е предназначен за студентите в Нов български университет – образователно-квалификационна степен „бакалавър”, дистанционна форма на обучение ...
wizzair
3 1