Материали 1-10 от 444

Адам Смит - невидимата ръка на пазара 7 стр.

Адам Смит - невидимата ръка на пазара

Адам Смит е представител на зрелия период в развитието на класическата английскда школа. Създадената от него теоретична икономическа система поставя сериозно научно начало на съвременната икономическа теория....
mOn
37 1
Анализ на длъжностна характеристика - специалист банкови операции 5 стр.

Анализ на длъжностна характеристика - специалист банкови операции

От длъжностната характеристика на заеманата от мен позиция се вижда, че се определя за структурна единица към Дирекция „Обслужване на клиенти“. Тази длъжност аз заемам в териториално звено...
lubega
0 0
Анализ на привличането подбирането назначаването и освобождаването на работници и служители във фирма 12 стр.

Анализ на привличането, подбирането, назначаването и освобождаването на работници и служители във фирма

Обект на анализа са процедурите, принципите, методите, средствата, критериите и вътрешната нормативна уредба за привличането, подбирането, назначаването и освобождаването на служителите във фирмата....
ndoe
3 0
Анализ на работната сила 7 стр.

Анализ на работната сила

Според резултатите от проведеното от Националния статистически институт наблюдение на работната сила през четвъртото тримесечие на 2007 г. икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 472.2 хиляди (табл. 1)...
cblock
1 0
Анализ на равнището на мотивация в кооперация 96 стр.

Анализ на равнището на мотивация в кооперация

Доколкото потребностите предизвикват у човека стремеж към тяхното удовлетворяване, дотолкова ръководителите трябва да създават такива ситуации, които биха позволили на хората да чувстват, че те могат да удовлетворят своите потребности...
gecata_maina
2 0
Анализ на стратегията по заетостта на Република България за периода 2004г-2006г 7 стр.

Анализ на стратегията по заетостта на Република България за периода 2004г.-2006г.

Разработената стратегия е съобразена с основните нормативни документи и изследвания в областта на заетостта, образованието и професионалното обучение...
ndoe
3 0
Атестация на персонала 11 стр.

Атестация на персонала

Немислимо е да говорим за управление на човешките ресурси от какъвто и да е тип, ако отсъства възможността обективно да отчетем и съпоставим резултатите, да сме наясно с изпълнението или неизпълн...
mOn
11 1