Материали 1-10 от 6

Анализ на длъжностна характеристика - специалист банкови операции 5 стр.

Анализ на длъжностна характеристика - специалист банкови операции

От длъжностната характеристика на заеманата от мен позиция се вижда, че се определя за структурна единица към Дирекция „Обслужване на клиенти“. Тази длъжност аз заемам в териториално звено...
lubega
0 0
Времето за труд на мъжете и жените в България 13 стр.

Времето за труд на мъжете и жените в България

По теория трудът и времето, изразходвано за него, са източник на богатство - за обществото и отделния индивид. Правото на труд, свободата и закрилата на труда са сред основните достижения на човечеството.
emoto_92
0 0
Анализ на работната сила 7 стр.

Анализ на работната сила

Според резултатите от проведеното от Националния статистически институт наблюдение на работната сила през четвъртото тримесечие на 2007 г. икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 472.2 хиляди (табл. 1)...
cblock
1 0
Безработица Причини за безработицата в България Мерки за преодоляване на безработицата от страна на правителството 18 стр.

Безработица. Причини за безработицата в България. Мерки за преодоляване на безработицата от страна на правителството.

Безработицата е икономически и социален феномен, типичен за пазарната икономика на развитите страни, изразяващ несъответствия в търсенето и предлагането на труд на пазара на труда...
ivan40
3 0
Здравословни и безопасни условия на труд 12 стр.

Здравословни и безопасни условия на труд

Основни елементи на системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд (СУЗБУТ). Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки права. Още през 1948г. ...
nerven
2 0