Материали 51-60 от 59

Независим финансов одит 5 стр.

Независим финансов одит

Одитът се появява и става все по-търсен в края на XIX век във връзка със защита интересите на собствениците (акционерите), които са собственици с притежаваните от тях акции, но не участват в оперативното управление на търговските дружества...
gecata_maina
8 2
Характеристика на одиторско писмо за поемане на одиторски ангажимент план и програма за одит и одиторски доклад 8 стр.

Характеристика на одиторско писмо за поемане на одиторски ангажимент, план и програма за одит и одиторски доклад

По своята същност одиторският контрол е вид контрол, който притежава специфични характеристики, различаващи го от познатите видове (вътрешен, външен, ведомствен, извънведомствен, механизиран, автоматизиран и т.н. ). Одиторският контрол е независима...
messi
20 1
Характеристика на одиторските цели и процедури 15 стр.

Характеристика на одиторските цели и процедури

Одиторски цели. Одитингът се състои в събиране на факти и доказателства относно икономически твърдения и затова можем да считаме, че оперативната цел на одитора е да провери твърденията във финансовите отчети...
ivan40
7 0
Система за вътрешен одит в публичния сектор 11 стр.

Система за вътрешен одит в публичния сектор

Организацията на държавния финансов контрол е на три равнища. Първото е чрез системите за финансово управление и контрол, чрез които се реализира предварителния контрол /двоен подпис/ като вътрешен на организацията контрол....
admin
29 1
Същност и особености видове одит цели и принципи на одита методология на одита 20 стр.

Същност и особености видове одит, цели и принципи на одита, методология на одита

Одитът се определя като систематичен процес,при който компетентен и независим експерт събира, анализира и оценява информация, поддаваща се на количествена и качествена оценка, с цел да се изрази независимо мнение относно степента на съответствие...
admin
41 1