Материали 11-20 от 59

Одиторска извадка 31 стр.

Одиторска извадка

Същност на одита, одиторска извадка, процедури при одиторска извадка, популация, техники за провеждане на извадката. Приложение на извадката в одитния процес. Влияние на одиторския риск, съществеността и одиторските очаквания върху извадката...
daniche90
0 1
Програма за извършване на одиторски процедури 12 стр.

Програма за извършване на одиторски процедури

Изискване на копия от регистрацията на капитала, решения на общото събрание, устав, решение на органите на управление. Подробен анализ на движението на капитала относно неговото намаление във връзка със възникналото задължение към основният акционер...
the_magicer
0 0
Същност цели и принципи на одита 32 стр.

Същност, цели и принципи на одита

Що е одит? Независима проверка на годишен или междинен счетоводен отчет и представяне на резултатите от нея в одиторски доклад. Основания за извършване на одит? Юридическо основание е закона за счетов,който задължава предприятията регистрирани по ТЗ...
cblock
0 0
Методологически проблеми при осъществяване на одитна дейност на Сметната палата 62 стр.

Методологически проблеми при осъществяване на одитна дейност на Сметната палата

Целта е да се дадат на база анализа на методологическите проблеми при одита на Сметната палата, основни насоки и препоръки на работа във Висшите институционални контролни структури в България, в това число и на Сметната палата...
cblock
0 0
Одит на финансовите отчети на банки Планиране на одита Вътрешен контрол Извършване на процедури по същество Издаване на доклади върху финансовите отчети 19 стр.

Одит на финансовите отчети на банки. Планиране на одита. Вътрешен контрол. Извършване на процедури по същество. Издаване на доклади върху финансовите отчети

В настоящата курсова работа ще бъде представена същността и последователността на одитния процес по примера на ПроКредит Банк АД. За разработване на темата са използвани материали и отчети от сайта на банката...
silviQ
0 0
Mетодологията при провеждането на одит във фирма 89 стр.

Mетодологията при провеждането на одит във фирма

В нашето съвремие сме свидетели на редица глобални промени в обществено-политическите и в социално-икономическите условия в Република България. Сменен беше тоталитарният режим с демократична политическа система...
nerven
0 0
Методически проблеми на одита на юридическите лица с нестопанска цел 88 стр.

Методически проблеми на одита на юридическите лица с нестопанска цел

Анализът на годишния счетоводен отчет позволява да се определи не само финансовото състояние на предприятието, но и причините довели до получените положителни или отрицателни резултати...
lubega
0 0