Материали 41-50 от 59

Одит на персонала в бистро 10 стр.

Одит на персонала в бистро

Одитът на човешките ресурси е нов методологически подход в обществените науки и социалната практика на световното пазарно стопанство. Практическото му значение се състои в това, че той може да служи като инструмент за контрол....
emoto_92
10 2
Доклад на независимия финансов одитор 12 стр.

Доклад на независимия финансов одитор

След извършване на процедурите, необходими за добиването на разбиране за предприятието и неговата среда установихме: търговско; дружеството с ограничена отговорност се учредява от двама или повече съдружници, с капитал сформиран от дружествените им...
emoto_92
18 1
Одит - същност видове процедура 37 стр.

Одит - същност, видове, процедура

Същност на одита. Възникване и развитие на одита. Професионално регулиране на одиторската дейност в България. Права, задължения и отговорности на регистрираните одитори. Международни одиторски стандарти...
nerven
16 1
Състояние и тенденции в развитието на независимия финансов одит 8 стр.

Състояние и тенденции в развитието на независимия финансов одит

За студенти в СА "Д. Ценов". Проследява цялостното развитие на Одита и на дейността по контрола във фирмата като цяло. Започва с кратко описание на стопанския и финансов контрол във фирмата. Описани са дейностите по процеса на одитиране във фирм
nerven
58 2
Вътрешен контрол и вътрешен одит 6 стр.

Вътрешен контрол и вътрешен одит

Вътрешният одит като дейност организира информационния поток, който се движи йерархично нагоре, за да се гарантира, че ръководството на една организация получава адекватна информация, която му позволява да ръководи компанията към постигане на целите й...
dannyboy
13 2
Нормативно регулиране на одита и на одиторската професия 6 стр.

Нормативно регулиране на одита и на одиторската професия

С разработването на професионални изисквания към одиторската практика на международно равнище се занимават няколко организации. Водещо място сред тях заема Международна федерация на счетоводителите(МФС)...
nerven
25 1