Материали 1-10 от 59

Независим финансов одит 5 стр.

Независим финансов одит

Одитът се появява и става все по-търсен в края на XIX век във връзка със защита интересите на собствениците (акционерите), които са собственици с притежаваните от тях акции, но не участват в оперативното управление на търговските дружества...
gecata_maina
8 2
Вътрешен контрол и вътрешен одит 6 стр.

Вътрешен контрол и вътрешен одит

Вътрешният одит като дейност организира информационния поток, който се движи йерархично нагоре, за да се гарантира, че ръководството на една организация получава адекватна информация, която му позволява да ръководи компанията към постигане на целите й...
dannyboy
13 2
Състояние и тенденции в развитието на независимия финансов одит 8 стр.

Състояние и тенденции в развитието на независимия финансов одит

За студенти в СА "Д. Ценов". Проследява цялостното развитие на Одита и на дейността по контрола във фирмата като цяло. Започва с кратко описание на стопанския и финансов контрол във фирмата. Описани са дейностите по процеса на одитиране във фирм
nerven
58 2
Одит на персонала в бистро 10 стр.

Одит на персонала в бистро

Одитът на човешките ресурси е нов методологически подход в обществените науки и социалната практика на световното пазарно стопанство. Практическото му значение се състои в това, че той може да служи като инструмент за контрол....
emoto_92
10 2
Същност и особености видове одит цели и принципи на одита методология на одита 20 стр.

Същност и особености видове одит, цели и принципи на одита, методология на одита

Одитът се определя като систематичен процес,при който компетентен и независим експерт събира, анализира и оценява информация, поддаваща се на количествена и качествена оценка, с цел да се изрази независимо мнение относно степента на съответствие...
admin
41 1
Система за вътрешен одит в публичния сектор 11 стр.

Система за вътрешен одит в публичния сектор

Организацията на държавния финансов контрол е на три равнища. Първото е чрез системите за финансово управление и контрол, чрез които се реализира предварителния контрол /двоен подпис/ като вътрешен на организацията контрол....
admin
29 1