Материали 41-50 от 56

Гражданско право - лекции 166 стр.

Гражданско право - лекции

Историята на гражданското право се свързва главно с римското право. Терминът гражданско право е превод на латинското наименование " jus cevile". Като обективно паво ГП е съвкупност от правни норми, които действат на територията на РБ....
lubega
6 1
Граждански контрол над законодателната власт 97 стр.

Граждански контрол над законодателната власт

Контролът е много важен фактор в процеса на демократизиране на процесите в обществото. Той допринася за практическото реализиране на задачата за хармонично съединяване на издигането на научното равнище на държавното управление с издигането на равнището...
lubega
3 1
Непозволено увреждане и неоснователно обогатяване 4 стр.

Непозволено увреждане и неоснователно обогатяване

Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗЗД всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Неизпълнението на това законово задължение води до възникването на т.нар. деликатна (извъндоговорна) отговорност, тъй като непозволеното увреждане се...
mOn
6 0
олекотени лекции гражданско право 32 стр.

олекотени лекции гражданско право

Гражданското право може да се разглежда в 3 аспекта: като обективно право, като субективно право и като наука и учебна дисциплина. Обективното право е съвкупност от правни норми уреждащи имуществени и някои лични неимуществени отношения между равнопостав
zoraidinia
2 2
Гражданско право 6 стр.

Гражданско право

Теми: 1. Гражданско право. Обективно гражданско право 2. Развитие на българското гражданско право 3. Система на гражданското право 4. Източници на гражданското право. Нормативни актове 5. Източници на гражданското право – съдебна практика ...
admin
7 1