Материали 1-10 от 56

Недействителност на сделките 16 стр.

Недействителност на сделките

Изясняване на термина недействителност на сделките. Същност и характеристика на недействителните сделки. Видове недействителни сделки. Основания за недействителност на сделките. Основания за унищожаемост на сделките...
aronn
49 11
Лекции по Граждански процес 195 стр.

Лекции по Граждански процес

Лекции по Граждански процес при доц. Градинарова за 5-ти курс. ГП е средство за защита срещу незаконосъобразното действие на гражданските правоотношения. Той цели да възстанови законосъобразното им състояние...
ndoe
0 3
Органи на държавна власт и държавно управление 18 стр.

Органи на държавна власт и държавно управление

Държавата е политическа общност, заемаща дадена територия, имаща организирано правителство и притежаваща вътрешен и външен суверенитет. Тя е основен институт на политическата система на обществото....
admin
17 2
олекотени лекции гражданско право 32 стр.

олекотени лекции гражданско право

Гражданското право може да се разглежда в 3 аспекта: като обективно право, като субективно право и като наука и учебна дисциплина. Обективното право е съвкупност от правни норми уреждащи имуществени и някои лични неимуществени отношения между равнопостав
zoraidinia
2 2
Термини от гражданското право 4 стр.

Термини от гражданското право

Гражданско право - съвкупност от правни норми, които регулират определен вид, обществени отношения. Предмет на правно регулиране - отразява съвкупността от обществените отношения, които са обхванати от съответния отрасъл....
cblock
14 2