Материали 1-10 от 18

Видове гражданскоправни сделки 7 стр.

Видове гражданскоправни сделки

Понятие за гражданскоправна сделка и характерни белези. Не всички правомерни юридически действия са правни сделки, а само тези, които пораждат, изменят или прекратяват права и задължения...
cblock
0 0
Обща характеристика на гражданското право 9 стр.

Обща характеристика на гражданското право

Терминът гражданско право е отъждествявал съвкупността от всички правни норми, които се прилагали спрямо римските граждани, като същевременно се противопоставяло на правото на народите, което урежда отношенията между чуждите и римските граждани...
the_magicer
0 0
Действие на гражданскоправните норми по време обратно действие и действие спрямо заварени правоотношения Действие по място и спрямо лицата 6 стр.

Действие на гражданскоправните норми по време, обратно действие и действие спрямо заварени правоотношения. Действие по място и спрямо лицата

Гражданскоправните норми са общи правила, предназначени да въздействат върху гражданскоправните субекти продължително време. Те са средство за постигане на определени социални цели, което ги поставя в определени рамки на действие...
daniche90
0 0
Нормативните актове 0 стр.

Нормативните актове

Нормативни актове в гражданското право. Характеристика и валидност. Източник на правото е едно от основните понятия на общата теория на правото. Изучаването на различните отрасли изисква и предполага пълна яснота на съдържанието на тази основна катего...
silviQ
0 0
Гражданско провоотношение 6 стр.

Гражданско провоотношение

Изясняването на термина гражданско провоотношение се основава на определянето на родовото понятие провоотношение. Правоотношението е основна родова правна категория, която намира приложение във всички отрасли на обективното право...
nerven
0 0
Право и морал 20 стр.

Право и морал

Моралът и правото – това са стожерите, които крепят всяко общество. Те са двете сили, в немалко случаи пораждащи се една друга, които са били и все още са причина за възникването на важни събития, белязали развитието на обществата и човешката истори
daniche90
0 0