Материали 31-40 от 56

Гражданско-правни сделки 10 стр.

Гражданско-правни сделки

Всеки ден ние встъпваме в граждански правоотношения. Покупка на билети за кино, ремонт на телевизор, наем на апартамент. Това са примери за договорни правоотношения, които са вид граждански правоотношения...
daniche90
1 0
Недействителност на сделките 16 стр.

Недействителност на сделките

Изясняване на термина недействителност на сделките. Същност и характеристика на недействителните сделки. Видове недействителни сделки. Основания за недействителност на сделките. Основания за унищожаемост на сделките...
aronn
49 11
Термини от гражданското право 4 стр.

Термини от гражданското право

Гражданско право - съвкупност от правни норми, които регулират определен вид, обществени отношения. Предмет на правно регулиране - отразява съвкупността от обществените отношения, които са обхванати от съответния отрасъл....
cblock
14 2
Казус по гражданско право 6 стр.

Казус по гражданско право

Казус:Сдружението "Развитие", което осъществява дейност в частна полза, притежава апартамент находящ се в гр. София, ул. "Пролет" №8. От съдебното решение за регистрация на сдружението е видно, че то се представлява от управителя Иван
ndoe
14 1