Материали 101-110 от 134

Организация на пътническите превози в железопътния транспорт 63 стр.

Организация на пътническите превози в железопътния транспорт

Пътническите превози заемат ключово място в дейността на БДЖ и имат първостепенно значение при определяне на взаимоотношенията между държавата и железницата, от една страна, и между обществото и железницата, от друга...
mOn
6 0
Дипломна работа на тема Транспорта в България 27 стр.

Дипломна работа на тема "Транспорта в България"

Съдържание: 1. Същност, значение и особености. 2. Място в структурата на националното стопанство. 3. Условия и фактори за развитие. 4. Развитие на транспорта. 5. Отраслова структура на транспорта: автомобилен транспорт...
messi
15 2
Транспортът като дистрибуционна дейност 12 стр.

Транспортът като дистрибуционна дейност

Превозването на стоките е много важна дистрибуционна дейност, тъй като осигурява преодоляването на разстоянието между производителите и потребителите и прави реално задоволяването на потребностите...
ndoe
3 1
Принципи и методи за управление на транспортната фирма 4 стр.

Принципи и методи за управление на транспортната фирма

Принципи за управление на транспортната фирма. Принципите за управление са определени правила, основополагащи идеи, лежащи в основата на поведение на всеки ръководител, осъществяващ управленски функции...
ndoe
27 0
Системи за неутрализация на отработилите газове в автомобила 22 стр.

Системи за неутрализация на отработилите газове в автомобила

Замърсяването на въздуха с вредни газове отделяни от автомобилите е един от глобалните екологични проблеми. Пътя за решаването му е един – автомобила трябва да стане екологично чист. Важно място в тази насока заемат системите за неутрализация,...
ivan40
9 2
Обща транспортна политика на европейския съюз 13 стр.

Обща транспортна политика на европейския съюз

Европейската транспортна система включва всички съвременни видове транспорт – железопътен, автомобилен, морски, речен, въздушен и тръбопроводен. Мястото на всеки вид транспорт в системата се определя от неговоте конкурентни качества и разположение...
ivan40
15 1
Превоз на опасни товари по шосе и по море 13 стр.

Превоз на опасни товари по шосе и по море

Опасните товари (ОТ) представляват вещества или предмети, чийто превоз изисква спазването на точно определени условия за начина на опаковане, товарене и разтоварване, подреждане и транспортиране....
ivan40
15 1