Материали 1-10 от 14

Системи за неутрализация на отработилите газове в автомобила 22 стр.

Системи за неутрализация на отработилите газове в автомобила

Замърсяването на въздуха с вредни газове отделяни от автомобилите е един от глобалните екологични проблеми. Пътя за решаването му е един – автомобила трябва да стане екологично чист. Важно място в тази насока заемат системите за неутрализация,...
ivan40
9 2
Обща транспортна политика на европейския съюз 13 стр.

Обща транспортна политика на европейския съюз

Европейската транспортна система включва всички съвременни видове транспорт – железопътен, автомобилен, морски, речен, въздушен и тръбопроводен. Мястото на всеки вид транспорт в системата се определя от неговоте конкурентни качества и разположение...
ivan40
15 1
Превоз на опасни товари по шосе и по море 13 стр.

Превоз на опасни товари по шосе и по море

Опасните товари (ОТ) представляват вещества или предмети, чийто превоз изисква спазването на точно определени условия за начина на опаковане, товарене и разтоварване, подреждане и транспортиране....
ivan40
15 1