Материали 1-10 от 68

Актуални проблеми и перспективи на Европейския паричен съюз 9 стр.

Актуални проблеми и перспективи на Европейския паричен съюз

Настоящата курсова работа има за цел да представи актуалните проблеми, пред които е поставен Европейския паричен съюз. Темата е доста широкообхватна и трудно може да бъде направен изчерпателен анализ...
dannyboy
0 0
Актуални проблеми и перспективи на Европейския паричен съюз 10 стр.

Актуални проблеми и перспективи на Европейския паричен съюз

Вторият компонент на паричния съюз е пълното отстраняване на всякакви пречки за свободното циркулиране на финансовия капитал между страните, участващи в него...
ivan40
0 0
Актуални проблеми и перспективи на Европейския паричен съюз 13 стр.

Актуални проблеми и перспективи на Европейския паричен съюз

В настоящата тема ще бъде разгледан Европейския паричен съюз с неговите етапи и какви са проблемите и перспективите пред него. Най-общо, ползите от участието в един паричен съюз могат да са следните...
nerven
0 0
Анализ и оценка на управлението на структурните фондове на Европейския съюз в страните от Централна и Източна Европа 13 стр.

Анализ и оценка на управлението на структурните фондове на Европейския съюз в страните от Централна и Източна Европа

Европейските програми, които се финансират през периода 2007-2013г. насърчават предимно въвеждане на иновации, повишаване на конкуренто-способността и на заетостта....
the_magicer
0 0
Анализ на управлението на европейските средства в Република България 2007-2013 - предизвикателства и препоръки за следващия програмен период 91 стр.

Анализ на управлението на европейските средства в Република България (2007-2013) - предизвикателства и препоръки за следващия програмен период

Основната цел на регионалната политика на ЕС е да насърчи ускореното социално и икономическо сближаване в Съюза. Регионалната политика на ЕС се основава на финансовата солидарност...
messi
0 0
Анализ на условията за осъществяване на външно търговски сделки в България след присъединяването й към ЕС 6 стр.

Анализ на условията за осъществяване на външно търговски сделки в България след присъединяването й към ЕС

В търговията със стоки България възприе Общата митническа тарифа на ЕС от датата на присъединяване. България вече е хармонизирала напълно номенклатурата на стоките от митническата тарифа с Комбинираната номенклатура, прилагана от Европейския съюз....
cblock
0 0
Анализ на условията за осъществяване на външнотърговски сделки в България след присъединяването й към ЕС 10 стр.

Анализ на условията за осъществяване на външнотърговски сделки в България след присъединяването й към ЕС

Икономическите аспекти на външнотърговските сделки се изразяват във възникването и осъществяването на икономически отношение между субекти с различна национална принадлежност с цел постигането на икономическа изгода....
rusev02
0 0
Бъдещето на Европейския съюз след влизането в сила на договора от Лисабон през м декември 2009 година 15 стр.

Бъдещето на Европейския съюз след влизането в сила на договора от Лисабон през м. декември 2009 година

Фазата на реформата на институциите, започнала през декември 2000г. с декларацията, добавена към Договора от Ница, завърши в Лисабон през декември 2009г...
ndoe
0 0