Материали 1-10 от 12

Анализ на условията за осъществяване на външно търговски сделки в България след присъединяването й към ЕС 6 стр.

Анализ на условията за осъществяване на външно търговски сделки в България след присъединяването й към ЕС

В търговията със стоки България възприе Общата митническа тарифа на ЕС от датата на присъединяване. България вече е хармонизирала напълно номенклатурата на стоките от митническата тарифа с Комбинираната номенклатура, прилагана от Европейския съюз....
cblock
0 0
Влиянието на инфлацията върху страните от Източна Европа през 90-те години 15 стр.

Влиянието на инфлацията върху страните от Източна Европа през 90-те години

От своето създаване с Римския договор (1957 г.) до началото на XXI в. (2004 г.) ЕС се е разширявал четири пъти: през 1973 г. (Дания, Ирландия и Великобритания); през 1981 г. (Гърция); през 1986 г. (Португалия и Испания) и през 1995 г...
dannyboy
0 0
Бюджет за осъществяване на политиката на сближаване в България в сектор quotОколна средаquot за периода 2007-2013 г 15 стр.

Бюджет за осъществяване на политиката на сближаване в България в сектор "Околна среда" за периода 2007-2013 г.

В рамките на Европейския съюз всяка страна-членка разработва свои Национален план за развитие, който представя формулираната дългосрочна публична инвестиционна програма на страната, която обединява инвестиции във физически активи и човешки капитал...
rusev02
0 0
Бюджет за осъществяване на политиката на сближаване в България в сектор quotОколна средаquot за периода 2007-2013г 14 стр.

Бюджет за осъществяване на политиката на сближаване в България в сектор "Околна среда" за периода 2007-2013г.

В рамките на Европейския съюз всяка страна-членка трябва да разработи Национален план за развитие, който представя формулираната дългосрочна публична инвестиционна програма на страната, която обединява инвестиции във физически активи и човешки капитал...
daniche90
0 0
Европейски изисквания за модерна административна система в България чрез използване ресурсите на структурните фондове 14 стр.

Европейски изисквания за модерна административна система в България чрез използване ресурсите на структурните фондове

Членството в европейското административно пространство налага националната администрация да работи и да се управлява на базата на общи европейски принципи, правила и регламенти...
ndoe
0 0
Програма на ЕС за подкрепа на професионалното обучение 7 стр.

Програма на ЕС за подкрепа на професионалното обучение

Взаимодействие между образователните институции и производствената среда. Повишаване на пригодността за заетост. Развитието на европейския пазар на труд...
the_magicer
0 0
Бъдещето на Европейския съюз след влизането в сила на договора от Лисабон през м декември 2009 година 15 стр.

Бъдещето на Европейския съюз след влизането в сила на договора от Лисабон през м. декември 2009 година

Фазата на реформата на институциите, започнала през декември 2000г. с декларацията, добавена към Договора от Ница, завърши в Лисабон през декември 2009г...
ndoe
0 0
Актуални проблеми и перспективи на Европейския паричен съюз 10 стр.

Актуални проблеми и перспективи на Европейския паричен съюз

Вторият компонент на паричния съюз е пълното отстраняване на всякакви пречки за свободното циркулиране на финансовия капитал между страните, участващи в него...
ivan40
0 0
Анализ и оценка на управлението на структурните фондове на Европейския съюз в страните от Централна и Източна Европа 13 стр.

Анализ и оценка на управлението на структурните фондове на Европейския съюз в страните от Централна и Източна Европа

Европейските програми, които се финансират през периода 2007-2013г. насърчават предимно въвеждане на иновации, повишаване на конкуренто-способността и на заетостта....
the_magicer
0 0