Материали 71-80 от 145

Световната финансова криза и влиянието й върху икономиките на балканските страни Мерки срещу кризата 20 стр.

Световната финансова криза и влиянието й върху икономиките на балканските страни. Мерки срещу кризата.

Финансовите кризи се класифицират по различни начини от изследователите. Една част от учените, посветили свои трудове на изследваната материя, разглеждат финансовите кризи като цяло...
gecata_maina
0 0
Влияние на презастраховането върху управлението на риска 3 стр.

Влияние на презастраховането върху управлението на риска

Прехвърлянето на риск, като един от елементите на управлението на риска, се състои във формирането на механизъм за презастраховане на приетите в отговорност на прекия застраховател рискове.
gecata_maina
1 1
Методи принципи и техника на данъчния контрол при ДОДФЛ 28 стр.

Методи, принципи и техника на данъчния контрол при ДОДФЛ

Данъците са ключовият въпрос във всяка държавна политика. Данъчната система от своя страна е важна предпоставка за икономическото развитие на страната, за неговото равновесие...
lubega
2 0
Международни стокови борси 6 стр.

Международни стокови борси

Международните стокови пазари се определят като пазари, при които стоките прекосяват националните граници. Стоково-паричните отношения, опосредстващи "веригата производство-потребление", оформила се под въздействие на международното разделение..
ivan40
19 0
Инвестиционните посредници и българския капиталов пазар 12 стр.

Инвестиционните посредници и българския капиталов пазар

Развитието на българския капиталов пазар през последните две години и регистрираните високи темпове на нарастване на пазарната капитализация на дружествата като че ли най-накрая изчерпаха проблемът с подценеността на родните компании...
nerven
2 0
Контрол върху кредитния риск 17 стр.

Контрол върху кредитния риск

Всяка икономика би могла да се разглежда като съвкупност от фактори и единици, които функционират във взаимна зависимост, и поради това, ефектът от влиянието на един фактор рефлектира и върху всички останали.
messi
1 0