Материали 91-100 от 145

Ролята на вътрешния одит за разкриване на измамите чрез финансови отчети 46 стр.

Ролята на вътрешния одит за разкриване на измамите чрез финансови отчети

През последните години с особена острота се налага проблемът с верността на финансовите отчети на публични предприятия, които в последствие се оказват "неверни", независимо, че са заверени от сериозни одиторски компании...
emoto_92
4 0
Инфлация 6 стр.

Инфлация

Инфлационните проблеми се появяват за първи път през 19 в. Тогава тя е паричен феномен. Това е периодът, в който златните и сребърните монети започват да се подменят със съвременните банкноти и монети...
nerven
0 0
Сливания и изкупувания на бизнес организации 15 стр.

Сливания и изкупувания на бизнес организации

В литературата понятието "сливания на компании" често се употребява в най-широк смисъл, като съединяване, а за детайлизация на процесите от подобен характер се използват различни други понятия....
mOn
1 1
Форми на платежния баланс 6 стр.

Форми на платежния баланс

Платежният баланс е дневник за записване на транзакциите на страна с останалия свят. Той съхранява информация за нейните международни парични операции и е в основа за анализ на външноикономическата й политика. Тъй като плащанията...
dannyboy
2 0
Органи на валутен контрол - същност специфика и правомощия 2 стр.

Органи на валутен контрол - същност, специфика и правомощия

Българската контролна система е съвкупност от различни по предназначение и обхват контролни органи и институции. Част от тази система са органите на валутен контрол у нас. Тяхната дейност е специфична – във валутния сектор...
gecata_maina
12 0
Ликвидност и платежоспособност 10 стр.

Ликвидност и платежоспособност

Под ликвидност в баланса на една фирма се разбира способността на една част от актива или пасива на фирмата да се обърне бързо в пари. Фирмата ежедневно трябва да изпълнява своите ангажименти и точно да урежда различни задължения,...
messi
9 0