Материали 41-50 от 56

Предприемачески мениджмънт основни функции и принципи 13 стр.

Предприемачески мениджмънт – основни функции и принципи

Всички организации се нуждаят от управление (мениджмънт). Това произтича от същността им на динамични отворени системи, намиращи се под непрекъснато въздействие на променящата се обкръжаваща среда, стремящи....
admin
13 1
Управление на разрешаването на конфликти 6 стр.

Управление на разрешаването на конфликти

1. Същност на понятието управление на конфликти 2. Същност на понятието управление на разрешаването на конфликти 3. Основни методи за разрешаване на конфликти 4. Преговорите – универсален метод за разрешаване на конфликти...
admin
7 2
Същност и равнища на фирмената култура 9 стр.

Същност и равнища на фирмената култура

Постигането на най-важните стратегически цели на предприятието изисква мобилизиране усилията на целия персонал на основата на общи ценности и норми. От където и следва, че в осовата на фирмата стои фирмената й култура, чиито принципи съответстват на....
admin
1 0
Анализ на външна среда на Мтел 11 стр.

Анализ на външна среда на Мтел

Основно място в управлението на организациите заема влиянието на външните фактори, което е обусловено от външната среда за даден отрасъл. Различните отрасли, към които принадлежат и отделните организации, са специфични външни среди за тях....
admin
73 4