Тестове 1-10 от 5

Вътрешен контрол по ЗФУКПС
41въпр.

Вътрешен контрол по ЗФУКПС

Въпросите са от Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор, методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол, Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл.8, ал.1 от ЗФУКПС. Всички въпроси имат само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%