Материали 11-20 от 21

Професионално ориентиране и кариерно развитие 18 стр.

Професионално ориентиране и кариерно развитие

Същност на професионалното ориентиране. Oт професионално към кариерно ориентиране, защо и как? Професионално осведомяване, професионални интереси, професионален избор и професионално самоопределяне на индивида...
emoto_92
18 3
Задачи и направления в трудовата психология 47 стр.

Задачи и направления в трудовата психология

Трудовата психология е дисциплина, която е насочена към изучаване на закономерностите на психичната регулация на трудовата дейност, с цел да се получи и използва познание за оптимизиране на отношението човек - трудова дейност...
emoto_92
6 0
Професионален подбор 4 стр.

Професионален подбор

По своята същност професионалният подбор представлява търсенето на тези кандидати, които имат най- голям потенциал, за да заемат определена длъжност, така че да постигат ефективност и добри резултати в работата, която извършват...
gecata_maina
20 0
Мотивация 6 стр.

Мотивация

Мотивацията на човека се разбира като съвкупност от определени движещи сили, които го подбуждат към осъществяване на определени действия, задават границите и формите на дейността му и придават на тази дейност насоченост ...
gecata_maina
7 1
Вземане на решения и групова ефективност в трудовата дейност 13 стр.

Вземане на решения и групова ефективност в трудовата дейност

Трудовата психология е една много обширна дисциплина. Започва да се развива в края на деветнадесети век и до днес има много направления и теми, които засяга. Съвременната трудова психология разглежда както трудовата дейност на отделните личности....
ndoe
15 2
Методът бърнаут в трудовата психология 8 стр.

Методът бърнаут в трудовата психология

Анализ на синдрома Бърнаут - синдромът на професионалното "изгаряне" (burnout). Той "се разглежда в теорията като отговор на професионалния стрес и негова психофизиологична, емоционална и поведенческа изява"....
admin
21 3
Кариерно консултиране Планиране и развитие на кариерата 6 стр.

Кариерно консултиране. Планиране и развитие на кариерата

За целта предлагам на консултираната да попълни две схеми. Първата включва осем точки които събират повече информация за интересите, предпочитанията, силните, слабите страни и предпочитанията за бъдеща работа....
admin
31 3