Материали 11-20 от 210

Сигурността като политическа и правна категория Съвременно съдържание на националната политика на сигурност 13 стр.

Сигурността като политическа и правна категория. Съвременно съдържание на националната политика на сигурност

Кoнцепцията зa нaционалната сигурнoст на всякa стрaна е свързaна със зaдълженията на държaвата да гaрантира на мaксимално високa стeпен сигурнoстта на национaлния сувeренитет, на oбществото, на грaжданите и тeхните прaва и свoбоди...
gecata_maina
0 0
Цели и функции на полицейските служби в България 13 стр.

Цели и функции на полицейските служби в България

Полицейските служби са част от органите в страната, които служат за управление на различните сфери на обществения живот у нас. На практика държавната власт стои в основата на всички функции и съвкупността от всички функции съставлява държавната власт...
rusev02
0 0
Ще има ли обща терористична политика 12 стр.

Ще има ли обща терористична политика?

Проблемът с тероризма не е нов за Европа и Европейския съюз. За последните 7 години в рамките на съюза има над 1000 провалени, осуетени, а някои – за огромно съжаление – реализирани нападения в 28-те му членки...
messi
0 0
Създаване на условия и механизми за опазване на археологическото богатство на страната и предотвратяване на престъпленията свързани с унищожаването на културни ценности и паметници на културата 13 стр.

Създаване на условия и механизми за опазване на археологическото богатство на страната и предотвратяване на престъпленията, свързани с унищожаването на културни ценности и паметници на културата

Културно-историческото наследтво на България е национален капитал и основен фактор за съхранение на културната и националата ни едентичност, а също така е ѝ принос към европейската и световната култура...
rusev02
0 0
Общи принципи и функции за комуникация с жертвите при извънредни ситуации 40 стр.

Общи принципи и функции за комуникация с жертвите при извънредни ситуации

Цел на тази курсова задача е да се създадат насоки за разработване на наръчник с общите принципи и функции за комуникация, които трябва да се прилагат при разпит на малолетни и непълнолетни свидетели на ЧС....
nerven
0 0
Програма за превенция на наркоманията сред подрастващото население в община Пещера 8 стр.

Програма за превенция на наркоманията сред подрастващото население в община Пещера

През последните години проблемите свързани с употребата на наркотични и упойващи вещества все по-трайно привличат вниманието на българската общественост...
daniche90
0 0
ДАНС - ocнoвeн eлeмeнт oт cиcтeмaтa зa нaциoнaлнa cигурнocт Мeдии и прoтивoдeйcтвиe нa прecтъпнocттa 79 стр.

ДАНС - ocнoвeн eлeмeнт oт cиcтeмaтa зa нaциoнaлнa cигурнocт. Мeдии и прoтивoдeйcтвиe нa прecтъпнocттa.

Реализирането на тази основна външнополитическа цел предопредели и необходимостта от съществени законодателни изменения, които да приведат българското право в съответствие с международните стандарти...
silviQ
0 0
Същност и особености на тероризма 95 стр.

Същност и особености на тероризма

Съвременните терористи отчетливо проявяват липсата на категорията "невинност", т.е. за тях виновни са всички граждани на демократичното общество, които не са с терористите...
aronn
0 0
Биотероризъм и борбата с тероризма в XXI век 70 стр.

Биотероризъм и борбата с тероризма в XXI век

Целта на настоящата дипломна работа е да се проучи и анализира биологичния тероризъм и по-специално да се изследват някои аспекти на неговото бързо развитие в световен мащаб....
aronn
0 0
Национална сигурност на Република България вътрешни измерения 12 стр.

Национална сигурност на Република България, вътрешни измерения

Национална сигурност на Република България, вътрешни измерения: нови заплахи, религиозен фундаментализъм, сепаратизъм, организирана престъпност и корупция...
gecata_maina
0 0