Материали 1-10 от 96

Подготовка на населението за отбрана на страната в съвременни условия 41 стр.

Подготовка на населението за отбрана на страната в съвременни условия

Да се разгледа ролята и мястото на подготовката на населението за отбрана в системата за отбрана на страната и на тази основа да се очертаят основните направления за самата подготовка...
daniche90
0 1
Роля място и задачи на МВР в системата на националната сигурност 22 стр.

Роля, място и задачи на МВР в системата на националната сигурност

Курсов проект на тема: ""Роля място и задачи на МВР в системата на националната сигурност"". Министерството на вътрешните работи МВР е българска държавна институция с ранг на министерство, грижещата се за националната с
dannyboy
0 2
Цели функции и задачи на комуникационно-информационната система КИС на въоръжените сили ВС 9 стр.

Цели, функции и задачи на комуникационно-информационната система (КИС) на въоръжените сили (ВС)

Цели, функции и задачи на комуникационно-информационната система на въоръжените сили. В настоящата курсова работа са разгледани целите, функциите и задачите на КИС, и значението и мястото, което те имат и заемат в КИС на въоръжените сили на РБ...
dannyboy
0 3
Борбата с тероризма предизвикателство за демократичните държави 16 стр.

Борбата с тероризма – предизвикателство за демократичните държави

Борбата с тероризма не само обединява държави в оценката, че тероризмът е предизвикателство, което би могло да се превърне в чумата на 21 в., но тя - борбата с тероризма - поражда проблеми, които могат да разединят и разделят демократичния свят...
messi
0 0
Сигурността като политическа и правна категория Съвременно съдържание на националната политика на сигурност 13 стр.

Сигурността като политическа и правна категория. Съвременно съдържание на националната политика на сигурност

Кoнцепцията зa нaционалната сигурнoст на всякa стрaна е свързaна със зaдълженията на държaвата да гaрантира на мaксимално високa стeпен сигурнoстта на национaлния сувeренитет, на oбществото, на грaжданите и тeхните прaва и свoбоди...
gecata_maina
0 0
Цели и функции на полицейските служби в България 13 стр.

Цели и функции на полицейските служби в България

Полицейските служби са част от органите в страната, които служат за управление на различните сфери на обществения живот у нас. На практика държавната власт стои в основата на всички функции и съвкупността от всички функции съставлява държавната власт...
rusev02
0 0
Ще има ли обща терористична политика 12 стр.

Ще има ли обща терористична политика?

Проблемът с тероризма не е нов за Европа и Европейския съюз. За последните 7 години в рамките на съюза има над 1000 провалени, осуетени, а някои – за огромно съжаление – реализирани нападения в 28-те му членки...
messi
0 0