Материали 1-10 от 28

Природни пояси и зони на земята 6 стр.

Природни пояси и зони на земята

Умения и дейности, реализирани в урока – да се усвоят нови знания за географското положение за природните пояси и зони на света; за връзките между природните компоненти в тях; за условията на живот и труд в зоните; за типичните проблеми...
lubega
0 1
Основните форми на дискусия и тяхното приложение в обучението по философските дисциплини 9 стр.

Основните форми на дискусия и тяхното приложение в обучението по философските дисциплини

Дискусията е своеобразна размяна на мнения и идеи в рамките на дадена тема, за да се постигне по-голяма яснота и по-задълбочено познание...
the_magicer
0 1
Комплексно-интегралният подход в образователната система у нас 5 стр.

Комплексно-интегралният подход в образователната система у нас

Съвременната общообразователна дидактическа система у нас има две основни страни: обективно-предметна и субективно-личностна. Първата включва познания за света с широк профил и начини за преобразуването, за изменението му...
ndoe
0 1
Натурно рисуване в българското училище същност основни етапи на развитие 3 стр.

Натурно рисуване в българското училище – същност, основни етапи на развитие

Натурната система господства в България от 1910 до 1970 г.. Тя е основана главно върху рисуване на предмети от околната действителност, а не на абстрактни геометрични фигури и форми....
cblock
18 0
Формиране на умения за устно изложение в ПУВ Характеристика на комуникативно речевите умения 3 стр.

Формиране на умения за устно изложение в ПУВ. Характеристика на комуникативно речевите умения.

Съчиняването на устно изложение е творчески процес, в който децата обогатяват своя опит за изразяване на мисли в договорена форма...
daniche90
2 1
Видове диалогови и интерактивни методи 14 стр.

Видове диалогови и интерактивни методи

Материалът съдържа уводна част, същност на диалоговите методи, видове диалогови методи, същност на интерактивните методи, видове интерактивни методи, заключителна част и използвана литература...
gecata_maina
13 1