Материали 1-10 от 55

Конструктивни особености класификация и основни характеристики на постояннотоковите двигатели 113 стр.

Конструктивни особености, класификация и основни характеристики на постояннотоковите двигатели

В забързания живот на съвременния човек от голяма важност е времето и неговото оптимално използване. Това се постига с все по-голямата степен на автоматизиране на заобикалящата го среда...
emoto_92
11 2
Проектиране на управление за едноцветен матричен дисплей със светодиоди 106 стр.

Проектиране на управление за едноцветен матричен дисплей със светодиоди

Във века на технологиите, във времето на банки и борси, бизнес и капитали, разпространението на информацията е проблем от първостепенно значение....
silviQ
22 1
Инормационна система за училищен електронен дневник 70 стр.

Инормационна система за училищен електронен дневник

Създаването и внедряването на компютърна информационна система от типа "Е – Дневник". Система, която трябва да позволи бърз и удобен начин за съхранение и обработка на информацията за ученика - от страна на училището...
dannyboy
28 2
САР за температура в галванична вана 56 стр.

САР за температура в галванична вана

Дипломна работа за изграждане и изследване на САР в галванична вана. Апроксимация на реални данни, настройка на регулатор, изследване на преходни процеси. Ползва се Matlab...
gecata_maina
19 1
Проектиране на устройство за измерване фактура на мощността 55 стр.

Проектиране на устройство за измерване фактура на мощността

Микропроцесорът PIC16C73 е от фамилия едночипови микроконтролери. Характерно за него е, че паметта му е разделена на две части; памет за програми и памет за данни, което позволява да се работи по бързо. Достъпът до която и да е памет се осъществява...
aronn
12 0
Управление на сушилна инсталация по ексергийния кпд 52 стр.

Управление на сушилна инсталация по ексергийния кпд

Топло и масообменните инсталации намират широко приложение в химическата и хранително-вкусовата промишленост, промишлената топлотехника, топлоенергетиката, селското стопанство и други отрасли на народното стопанство.
dannyboy
15 1