Биология

Биология - тест

Биология - тест
(0 от 0 гласували)


ТЕСТ ПО БИОЛОГИЯ


1.Околната среда се характеризита със следните екологични фактори:
а)абиотични;
б)оптимум,минимум,максимум;
в)антропогенни;
г)биотични;
д)кръговрат на веществата;
е)променлива температура.


2.Водата:
а)средообразуващи важен еколкогичен факторв сухоземнта среда;
б)е вътрешна среда в организмите
в)деиства като топлинен буфер,осигуряващотносително постоянни условияза обитателите на водните басейни;
г)катосредообразуващ фактор влияе върхуорганизмите с количеството си.


3.Екологичната пластиочностна даден вид представлява:
а)свойството му да се приспособява към промените в действието на екологичните фактори;
б)отношението му към въздействието на различните екологични фактори;
в)свойството му да реагира на антропогенното замърсяванена природната среда;
г)способността му да живее при постоянни условия на средата.


4.Кое подреждане отразява вярно йерархиятана макросистемите?
а)биосфера-популация-екостистема;
б)биосфера-екосистема-полул;ация;
в)популация-екосистема-биосфера;
г)клетка-биосфера-екосистема.


5.Кои взаимоотношения са биотични?
а)фитоценоза;
б)конкуренция;
в)мутуализъм;
г)симибиоза;
д)фагоцитоза.


6.От посочените твърденияизберете тези,спомоща на които ще се получи пълно и точно определение за местообитание:
а)условията за живот в дадено местообитаниене са еднакви,но са сходни;
б)участъци от средата,в които има необходимите условия за животна ораганизмите се наричат местообитания;
в)в едно местообитание немогата да живеят индивиди от много видове;
г)биотопите са каонкретни участъцина местообитанието,където се срещат отделни видове.


7.Абиотичните екологични фактори се характеризират с:
а)колебание в стойностите им от минимум до максимум;
б)непроменливи стойности;
в)комплексно въздействие;
г)въздействие независимо един от друг.


8.За севтлолюбивите растения е характерно:
а)обитават открити добре огрявани от слънцето места;
б)за еазвитието им е необходимо малко количесто светлина;
в)такива растения са горската ягода и др.;
г)такива растения са бялата акация,дъбът,брезата и др;
д)имат рядка корона,по-дребни листа, в зелените им части се съдържа по-малко хлорофил.


9.Верни ли са твърденията:Температърният режим:
а)влияе върху разпределението на организмите в екосистемата...да не;
б)не влияе върху физиологичните процеси в организма...да не;
в)влияе върху размнойаването на организмите...да не;
г)определя пола на животните...да не.


10.Запишете при кои процеси СО2:
А)се повишава..............
Б)се понижава..............

Изборни отговори:
а-горене
б-дишане
в-гниене
г-вулканична дейност
д-фотосинтеза
е-ферментацияОТГОВОРИ:
1) а,б, в
2) б, в
3) а,б
4) б,в
5) б,в,г,д
6) а,б
7) а,в
8) а,г,д
9)
а-да,
б-не,
в-да,
г-не
10) 
А):а,б,в,г,е
Б):д.Биология - тест

Коментари

samuanne 15 July 2011 12:06:45 | #1 По зле напрвавен и формулиран текст не бях виждал NoNo