Материали 31-40 от 46

Валутен борд и стабилността на банковата система 80 стр.

Валутен борд и стабилността на банковата система

Предмет на дипломната работа е стабилността на българската банкова система в условията на валутен борд. Обекти на изследването са банковата система на нашата страна и до колко тя е стабилна след въвеждането на паричен съвет...
ivan40
0 0
Анализ на ликвидността на търговските банки 85 стр.

Анализ на ликвидността на търговските банки

Целта на дипломната работа е да се анализа ликвидността на търговските банки в теоретичен и практически аспект. Обект на изследването е търговска банка, която е средна по размер...
the_magicer
0 0
Закон за корпоративното подоходно облагане приложение при облагането на банките в България 48 стр.

Закон за корпоративното подоходно облагане – приложение при облагането на банките в България

Целта на настоящото изследване е да се получи ясна и точна представа за механизма на действие на корпоративното подоходно облагане на банковата печалба в България в неговата многоаспектност и целенасоченост...
messi
0 0
Проблеми при отчитането на привлечения капитал в търговските банки 54 стр.

Проблеми при отчитането на привлечения капитал в търговските банки

Законът за кредитните институции определя банката като "акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск...
nerven
0 0
Съвременни предизвикaтелствa пред Светoвнaтa бaнкa в прoменящия се свят нa нoвoтo хилядoлетие 61 стр.

Съвременни предизвикaтелствa пред Светoвнaтa бaнкa в прoменящия се свят нa нoвoтo хилядoлетие

Светoвнaтa бaнкa е зaмисленa oще пo времeтo нa Втoрaтa светoвнa вoйнa и е oснoвaнa през 1944 г. тя първoнaчaлнo пoмaгa зa възстaнoвявaнетo нa Еврoпa след вoйнaтa, a сегa е един oт нaй-гoлемите светoвни изтoчници нa пoмoщи зa рaзвитие....
messi
4 0
Централната банка история същност роля и функции независимост на Централната банка БНБ в условията на валутен борд 109 стр.

Централната банка – история, същност, роля и функции, независимост на Централната банка. БНБ в условията на валутен борд.

Българската народна банка, основана през 1879 г., е централната банка на Република България. Основната с цел е да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица и провеждане на адекватната за целта парична...
dannyboy
18 2