Материали 1-10 от 13

Методи на аналитична дейност 5 стр.

Методи на аналитична дейност

Метод на сравнителен анализ – възможността да се изрази характеристиката на даден обект, явление, процес чрез други еднородни явления. От математическите методи най-разпространен е: метод на средно-аритметичната величина, който е еднозначен...
nerven
11 2
Оценка на риска при професия пожарникар 24 стр.

Оценка на риска при професия пожарникар

Върху здравето на работещите, работата сама по себе си, може да има позитивен или негативен ефект. В дългосрочен план, когато е свързана с нездравословни условия на труд, тя може да доведе до проблеми със здравословното състояние и безопасността на...
messi
38 1
Горене не твърди вещества 20 стр.

Горене не твърди вещества

Що е горене? Горенето представлява сложен физико-химичен процес. Пожарът е горене, разпространяващо се без контрол във времето и пространството, характеризиращо се с отделяне на топлина, придружено с дим или пламъци, или и двете...
mOn
11 0
Руднични пожари 21 стр.

Руднични пожари

Рудничен пожар е всяко неконтролирано (произволно) горене в минните изработки, в иззетите пространства или на повърхността близо до входа на рудника, когато пожарните газове могат да се включат в състава на рудничния поток...
gecata_maina
0 0