Материали 1-10 от 35

Бързина Гимнастика и гимнастически упражнения 7 стр.

Бързина. Гимнастика и гимнастически упражнения

Един от основните проблеми на теорията на физическото възпитание и възрастовата физиология е изучаването на двигателните функции на човека. Физическите качества като съставна част на двигателната функция се развиват и осъвършенстват под влияние на...
messi
18 1
Граматически форми с по-особена употреба в съвременния български книжовен език 5 стр.

Граматически форми с по-особена употреба в съвременния български книжовен език

При въпросителните местоимения употребяваме винителен падеж, когато заместваното от тях име в във функция на пряко допълнение, или непряко допълнение. Винителната форма е задължителна за въпросителните местоимения и за всички останали обазувани от тях...
gecata_maina
3 0
Диагностика на грамотността 15 стр.

Диагностика на грамотността

Съвременен статус на началното ограмотяване. Начална грамотност. Началното ограмотяване се свързва с начален етап от овладяване на четенето и писането в единство с разбирането на прочетеното и написаното...
messi
4 0
Интерактивен метод 4 стр.

Интерактивен метод

Етап и същност на интерактивния метод Съвременните методи, един от който е интерактивният, имат за цел да променят методологията на обучение. В основата на интерактивния метод е обяснителното учене, основано на разбирането за пое¬тапното и логичес
shhuus
15 0
ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 18 стр.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Целенасоченото и системно прилагане на интерактивното методи в хода на обучение по математика в начална степен създава условия за формиране на интелектуални умения у учениците.
messi
4 0