Материали 1-10 от 4

Полово и сексуално възпитание 20 стр.

Полово и сексуално възпитание

Половото възпитание на младото поколение е необходимо условие за пълноценен самостоятелен живот в обществото. За неговото успешно осъществяване е необходимо познаване особеностите на биологичното...
lubega
0 0
Граматически форми с по-особена употреба в съвременния български книжовен език 5 стр.

Граматически форми с по-особена употреба в съвременния български книжовен език

При въпросителните местоимения употребяваме винителен падеж, когато заместваното от тях име в във функция на пряко допълнение, или непряко допълнение. Винителната форма е задължителна за въпросителните местоимения и за всички останали обазувани от тях...
gecata_maina
3 0