Материали 1-10 от 18

Амортизация на дълготрайните активи 12 стр.

Амортизация на дълготрайните активи

Стопанските средства като част от имуществото на предприятието се наричат активи. Активи са именно защото се намират в постоянно движение, в активно състояние, в резултат на което се добавя стойност....
admin
22 2
Възникване и развтитие на съвременните индустриални отношения 12 стр.

Възникване и развтитие на съвременните индустриални отношения

Индустриалните отношения най-често се дефинират като взаимоотношения между правителството и организациите на работодателите, от една страна, и организациите на заетите работници и служители, от друга, по повод условията на труд, заплащането и...
ivan40
10 1
Жизнен цикъл на предприятие 33 стр.

Жизнен цикъл на предприятие

В зависимост спецификата на отрасъла, към който се отнася предприятието, факторите за локализация са определящи в различна степен за дейността на предприятието. В едни икономически райони един фактор може да е с главно значение за бъдещите фирми....
admin
16 0
Икономика на предприятието 10 стр.

Икономика на предприятието

Предприятието се разбира като основна бизнес организация, която осъществява стопанска (производствена) дейност, в резултат на която се получават продукти или услуги с цел задоволяване потребностите на други физически....
admin
17 2
Иновационен процес в предприятието 9 стр.

Иновационен процес в предприятието

В зависимост от причината, която е дала подтик на процеса за създаване и внедряване на иновациите, се подразделят на теглени и тласкани иновации. „Теглените иновации” разрешават противоречия, несъответствия и други е процесите...
admin
9 0
Мениджмънт на бизнес процесите в организацията по примера на фирма quotСтемоquot ООД 82 стр.

Мениджмънт на бизнес процесите в организацията (по примера на фирма "Стемо" ООД)

Обект на изследване в разработката е компания "Стемо" ООД. Предмет на изследване са политиките, подходите и практиките на в бизнес организациите при управлението на бизнес процесите...
gecata_maina
0 0