Други

Основни маркетингови концепции

Основни маркетингови концепции
(0 от 0 гласували)


Основни маркетингови концепции


Формират се шест маркетингови концепции:

1. Производствена концепция - характерна е за икономическа среда с ограниченост на предлагането, т.е. търсенето значително превишава предлагането. В съвременните условия приложението й се свързва с наличието на пазарна структура- монопол.

2. Продуктова концепция - потребителите винаги ще купят продуктите на фирмата, ако те са с добро качество и с ниска цена. Тази концепциия се основава на намаляване разходите за маркетинг и увеличаване на производството.

3. Продажбена концепция - потребителите няма да купят продукта без да се положат усилия за пласмент и организация на продажбите.

- потребителите имат естествен стремеж да се съпротивляват на покупката на продукти, които не считат за основни

- потребителите не могат да бъдат подбудени да купуват повече, ако ако не се използват разнообразни стимулиращи средства

- привличането на нови и запазването на съществуващите клиенти е свързано с организирането на мощен отдел по продажбите

4. Маркетингова концепция - идентифициране на нуждите на целевия пазар и тяхното удовлетворяване чрез по- ефективен начин от конкурентите. В съвременното разбиране за маркетинг тя се основава на т.нар. интегриран маркетинг, който представлява двустепенна система за управление на маркетинга във фирмата:

- на първо ниво се управляват различните маркетингови функции(разпределение, реклама и др.)

- на второ ниво се съгласува дейността на всички отдели на фирмата. В това направление маркетингът е ефективен сато тогава, когато всеки работник или служител от фирмата лично допринася за по- пълното удовлетворяване на нуждите и потребностите на потребителите

5. Социолно- етичен маркетинг -  постига индивидуално обществено благополучие в по- дълъг период.

6. Маркетинг на взаимодействието - установяване на индивидуални, партньорски, взаимоотношения с потребителите и поддържане на дългосрочно взаимодействие с тях.

Основни маркетингови концепции

Коментари