Материали 21-30 от 70

Аналогова схемотехника 12 стр.

Аналогова схемотехника

Проектираното устройство е прецизен усилвател. Този вид усилватели са предназначени да усилват постояннотокови и променливи сигнали. По изискванията в заданието избора попада на схема на измервателен усилвател...
emoto_92
18 0
НЧУ с комплементарна двойка транзистори 11 стр.

НЧУ с комплементарна двойка транзистори

Усилването на електрически сигнали е основен процес в радиоелектрониката,тъй като сигналите са слаби и не могат да се използуват непосредствено. Устройството, с което се осъществява усилването на електрическите сигнали се нарича усилвател.
cblock
16 1
Да се проектира уред система за измерване на температура в обхвата от -50С до +400С 13 стр.

Да се проектира уред (система) за измерване на температура в обхвата от -50(С до +400(С

Измерването на температурата е важна част от съвременната метрология и системите за автоматично регулиране и управление. Съвременните температурни измервания и контрол се правят чрез различни методи и уреди, базирани на различни физични принципи ...
ndoe
10 1
Токозахранващи устройства 20 стр.

Токозахранващи устройства

За избора на изглаждаш филтър е необходимо да знаем коефицента на пулсации на входа на стабилизатора. В случая избираме " Г " – образен LC – филтър съставен от последователно свързана на товара индуктивност и паралелно свързан на товара капаците
emoto_92
13 0
Електронна везна 16 стр.

Електронна везна

Мястото на инсталиране на електронната везна не трябва да е изложено на пряко въздействие на източници на топлина и пряка слънчева светлина. Електронната везна работи при напрежение 220V +22V/-33V и честота 50(+/-1)Hz. Тя се включва и изключва от
lubega
3 0
Да се изчисли и проектира импулсен трансформатор за двутактен DCDC преобразувател 14 стр.

Да се изчисли и проектира импулсен трансформатор за двутактен DC/DC преобразувател

При изработката на Импулсни трансформатори се използват магнитно твърди материали, така че стръмният токов импулс определя намагнитването на магнитопровода по крива която е част от затворения хистерезисен цикъл при свършване на токовия импулс се...
dannyboy
11 0