Материали 41-50 от 108

Задачи по счетоводство 8 стр.

Задачи по счетоводство

В търговско дружество са извършени следните стопански операции: С данъчна фактура №130 е даставен ябълков концентрат при следните данни: 100гк по 55 лв. покупна цена. Данък върху добавената стойност – 20 на сто. Начислени са 500 лв. на...
lubega
13 2
Основен капитал Същност и характеристика 31 стр.

Основен капитал. Същност и характеристика

Основен капитал, резервен капитал, отчитане на финансовите резултати (загуба от минали години, печалба и загуба от текущата година). Обща характеристика. Счетоводни сметки. Счетоводно отчитане...
mOn
14 0