Материали 1-10 от 108

Държавен изпит по практика за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия счетоводител 16 стр.

Държавен изпит по практика за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия счетоводител

Данъчната система е най-важната съставна част на финансовата система въобще и на приходната система в частност. Тя е продукт на многовековно историческо развитие...
ndoe
0 0
Отчитане на разчетите с бюджета 15 стр.

Отчитане на разчетите с бюджета

Задължения на предприятието към местните и републиканския бюджет- задължения по ЗДДФЛ, ЗМДТ. Закон за корпоративното подоходно облагане (данък върху печалбата; данъци, удържани при източника); алтернативни данъци по ЗКПО, ЗДДС...
the_magicer
0 0
Трансферно ценообразуване 14 стр.

Трансферно ценообразуване

Повечето предприятия включват множество центрове на отговорност. Центровете на отговорност обикновено си взаимодействат и в резултат на това си оказват взаимно благоприятно или неблагоприятно влияние. Снабдителният отдел оказва влияние...
cblock
0 1
Характеристика на ДМА в бюджетните предприятия Счетоводно отчитане на придобиването на ДМА 8 стр.

Характеристика на ДМА в бюджетните предприятия. Счетоводно отчитане на придобиването на ДМА.

Дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия са средствата и обектите, в които е направило дългосрочни инвестиции и се използват в текущата им дейност за продължителен период от време...
ivan40
3 0
Сводка на счетоводните данни 19 стр.

Сводка на счетоводните данни

Обобщаване на данни с цел изготвяне на отчети, т.е. свеждане на информацията до определени показатели. При записванията на счетоводните сметки – те се систематизират в определени показатели (Начални салда, Обороти, Сборове, Крайни салда)...
gecata_maina
5 1