Материали 1-10 от 170

Power- нов продукт на ОНТАРИО ЕООД 26 стр.

"Power"- нов продукт на" ОНТАРИО " ЕООД

При висок ръст на приходите фирмата може да си позволи да отдели ресурс за технологични подобрения, също така да създава иновация, както в асортимента, така и в опаковката на новите си продукти...
dannyboy
10 0
Kонцепция на идея за социално предприемачество 4 стр.

Kонцепция на идея за социално предприемачество

Oбласт на приложение и актуалност; социалното предприемачество събира в себе си обществения сектор и бизнеса. то е свързано с концепцията за нестопанския сектор, който набляга на това да случи на обществото, а не цели основно финансова печалба...
dannyboy
0 1
Анализ на особеностите на предприемаческата дейност 8 стр.

Анализ на особеностите на предприемаческата дейност

Достигнатата степен на обществено развитие и разгръщането на сферата на услугите предоставят нови възможности за обществото на съвременния етап. Днес можем да се радваме удобства...
ndoe
0 0
Анализ на риска 3 стр.

Анализ на риска

Бизнес риск е риска на собственика или на притежателя на акции. Ако фирмата е финансирана с акции или заем тогава е налице финансов риск, който внася допълнителна несигурност по отношение получаването на приходи от собствеността...
loli
14 2
Анализ на туристическа агенция 15 стр.

Анализ на туристическа агенция

Изследването на цените в тази туристическа агенция показва спад в ценовото равнище през последната година. Процентното намаление е 0.09%. Цената на предлаганата туристическа услуга, която сме разгледали, а именно дестинацията...
the_magicer
5 1
Аутсорсинг 16 стр.

Аутсорсинг

Аутсорсингът (от английското outsourcing, което е съкращение от Outside Resource Using или използване на външни ресурси") става част от бизнес речника през 80-те години на ХХ век, а след 90-те години се наблюдава развитие на тази практика в...
cblock
42 3
Аутсорсингът в публичната сфера 9 стр.

Аутсорсингът в публичната сфера

Обект на изследване в настоящия доклад е публичният сектор, който представлява система от държавни и общински институции, които управляват публичната собственост, осъществяват данъчно облагане, произвеждат и предлагат публични блага...
nerven
0 2