Материали 21-30 от 47

Процес на пазарно сегментиране и избор на целеви пазар 5 стр.

Процес на пазарно сегментиране и избор на целеви пазар

В днешно време фирмите трябва бързо и критично да преосмислят своята мисия и маркетингова стратегия. Вместо да работят на пазар с определени конкуренти и непроменящи се потребителски вкусове, съвременните фирми действат като на ...
nezabravima
10 0
Swot анализ на текущото състояние на изследваната организация 8 стр.

Swot – анализ на текущото състояние на изследваната организация

Обект на настоящото изследване е организацията "Оргахим" АД, като целта е да се изясни същността на SWOT - анализа и ползите от него, след което да се проучи текущото състояние на организацията и да се откроят основните насоки в развитието...
mOn
13 0
Маркетингово проучване 16 стр.

Маркетингово проучване

Маркетинговите проучвания са система от дейности, които се провеждат с цел да се установи проявлението и въздействието на пазарните фактори върху реализацията на дадена стока или услуга, както и да се установят или прогнозират тенденции в развитието...
mOn
2 0
Стокова и иновационна политика на данон 21 стр.

Стокова и иновационна политика на данон

I.Теоретична част 1.Стокова и иновационна политика 2.Маркетингова характеристика на стоката 3.Маркетингови дейности предшестващи въвеждането на стоката на пазара 4.Положение на продукта на пазара 5.Иновационна политика II.Практическа част...
ndoe
32 6
Разработване на продуктов микс на Данон Сердика АД 14 стр.

Разработване на продуктов микс на "Данон Сердика" АД

Продуктовият микс включва всички продукти, предлагани или произвеждани от фирмата и нейните целеви пазари. Продуктовият микс и неговото формиране е свързано със стратегически решения...
nezabravima
57 5
Маркетингова стратегия на фирма за производство и преработка на млечни продукти 27 стр.

Маркетингова стратегия на фирма за производство и преработка на млечни продукти

Съвременният живот изисква познаването и постоянното изследване на процесът на производство, разпределение, размяна и потребление на благата. Като многофазно явление...
cblock
4 0