Други

Пазар на корпоративна информация

Пазар на корпоративна информация
(0 от 0 гласували)

ПАЗАРНА И КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

   Търговията с ценни книжа изисква осигуряването на разнообразна и голяма по обем информация, както и специфични умения за нейното анализиране, за да се прогнозират тенденциите в движението на цените на отделните ценни книжа. В повечето случаи събирането и анализирането на необходимата информация не е по силите и възможностите на всеки индивидуален инвеститор, а и това не е наложително след като с нея разполагат инвестиционните посредници. Чрез съветите и консултациите които предлагат, те могат да ви бъдат полезни на индивидуалните инвеститори при техния избор.

   Достъпът до информацията за търговията с ценни книжа е по-лесен. След приключването на всяка търговска сесия, Борсата издава бюлетин, който е публичен и свободно достъпен за всички. Той съдържа следната информация:

1. Пазарна информация, която включва следните данни по емисии ценни книжа:

- информация за датата и размера на раздадения дивидент от предходната година /за пазара на акции/;

- информация за датата и размера на текущото изплащане на лихва или главница /за пазара на облигации/;

- последната цена преди търговската сесия със съответната дата;

- брой изтъргувани пазарни партиди ценни книжа;

- информация за пазарната партида на всеки вид ценни книжа;

- най-висока, най-ниска, средно претеглена и последна цена, процентната промяна, както и най-добрите висящи оферти “купува” и “продава” към края на търговската сесия.

2. Информация за новоприети инвестиционни посредници – членове на Борсата.

3. Информация за новоприети емисии от ценни книжа и за решенията за временно или окончателно прекратяване на търговията с тях.

4. Информация за официалните борсови индекси.

5. Корпоративна информация за публичните дружества, включваща:

- Промяна в състава на управителните и контролни органи на дружеството;

- Промяна в устава на дружеството;

- Промени в дейността на дружеството;

- Промени в структурата на капитала;

- Решения за разпределяне на печалбата и изплащане на дивиденти.

   Освен тази информация, всички публични дружества представят в Комисията за финансов надзор и Борсата тримесечни и годишни одитирани счетоводни отчети, които могат да се ползват от инвеститорите.


Пазар на корпоративна информация

Коментари