Други

Икономика - Механизъм на пазарното равновесие.

Икономика - Механизъм на пазарното равновесие
(0 от 0 гласували)

Механизъм на пазарното равновесие.

(Икономика. Микроикономика)

                                  

             Зависимостта между търсенетот и предлагането определят пазарното равновесие. Под пазарно равновесие се разбира съвпадението между потребителското търсене и предлагане на дадена стока или стоки по установени цени, на определено място и в дадено време. Това е такова състояние на пазара, при което всички стоки са реализирани, търсенето е задоволено, вложените ресурси са получили обществено признание и никой от икономическите агенти няма никакъв смисъл да промени това състояние. Равновесието се разглежда на 3 равнища:

-това е равновесието при търсенето и предлагането на една стока- т.нар. индивидуално

цена, като унищожи излишното количествоот предлаганите стоки; да се продава цялото количество, но на цени по-ниски от равновесните. Целта е да се възвърнат направените разходи. Това е по-често срещаният вариант и при него е характерно, че цената пада, кривата на предлагане се премества надясно и надолу. Наред с тези варианти са възможни случаи, когато имаме едновременно изменение и в търсенето, и в предлагането. Това изменение може да бъде в различни посоки. Тогава трябва по отделно да се отчете влиянието на всяка от променливите величини. В практиката се различават два вида пазарно равновесие. Делението е в зависимост от количествената страна на рановесието и тези видове са: статично и динамично. Статично е равновесието, което се установява за определен период от време между търсене и предлагане, в резултат на което цената се застопорява в определени граници. Това равновесие обаче не винаги може да продължи дълго, защото под влияние на промените в потребността сътношението между търсенето и предлагането постоянно се променя, в резултат на което непрекъснато се получават нови пресечни точки. Това постоянно нарушаване на статичното равновесие се нар. динамично равновесие. Самото движение се нарича балансиран растеж. Динамичното пазарно равновесие може да бъде с положително или отрицателно значение. Положително значение имаме тогава, когато непрекъснатото нарушаване на равновесието стимулира производителите да произвеждат повече, по-качествени и по-разнообразни стоки. Отрицателно въздействие  имаме тогава, когато промените водят единствено до промени в цените на стоките. В практиката нито един пазар не може да съществува самостоятелно. В пазарната икономика всички пазари са взаимосвързани, което значи, че промените на един пазар по-рано или по-късно ще оказват влияние върху останалите пазари. В резултат на това ще се установи едно общо пазарно равновесие. Общото пазарно равновесие е изследвано от представителя на Лозанската школа Леон Валраз. Той, с помощта на педица математически уравнения доказва, че в икономиката на дадена страна има определени вектори, които влияят върху пзара и върху неговите величини. Тези вектори той нарича вградени стабилизатори на икономиката. Тяхната задача е да поемат големите отклонения и да смекчат ударите от тях.Икономика - Механизъм на пазарното равновесие.

Коментари