Други

Пазарно равновесие. Дефицит. Излишно предлагане.

Пазарно равновесие Дефицит Излишно предлагане
(0 от 0 гласували)

 

 

Пазарно равновесие. Същност на пазарното равновесие: равновесна цена, равновесни количества и пазарно равновесие. Излишно търсене - дефицит. Излишно предлагане

(Икономика. Микроикономика) 

 

I.Взаимодействие между Търсене и Предлагане и пазарно равновесие.

Продавачите на една стока, представляващи нейното предлагане и купувачите, олицетворяващи потребителското търсене се срещат на пазара. В тяхното взаимодействие се формират пазарни цени на стоките и се установява пазарно равновесие. Това е състояние, при което всички стоки, предложени от производителите намират купувачи. Потребителското търсене съвпада с предлагането на производителите-когато кол. от дадена стока, балансира стремежите на продавачите и купувачите и с цена приемлива за едните и др. Цената по която потребителското Търсене съвпада с фирмата Производител се нарича равновесна цена, а количеството на стоката, при която се установява пазарно равновесие - равновесно количество.

цена

Количество на  Търсене

Количество на Предлагане

12

10

8

6

4

2

0

5

8

12

18

28

20

17

15

12

8

0

Кривата на Търсене и Предлагане се пресича в т.Е, която отговаря на търсенето и равновесното количество от 12000 шоколада при равновесна цена 6лв. за брой. При повишаване на цената Предлагането расте, а Търсенето се свива в резултат на което възниква излишък. При понижаването на цената Предлагането намалява, а Търсенето расте и възниква дефицит.

II.Възстановяване и нарушаване на пазарното равновесие.

1.Нарастване на Търсенето

-наближава коледа производителите не могат да увеличат производството, поради нарасналото Търсене и новото пазарно равновесие се постига в нова т.Е1 при равновесно количество Q1 и по-високата цена Р1. Кривата DD се измества надясно и нагоре в позиция D1D1.

2.Свиване на Търсенето - Доходите на семейството са намалели и родителите купуват по-рядко шоколад, това свива Търсенето, цената спада и новото пазарно равновесие се установява в нова т.Е1, където DD се измества в D1D1 наляво и надолу, при цена по-ниска и при по-малко количество.

3.Нарастване на предлагането - намалява цената на какаото, създадени са възможности за по голямо производство на шоколад. Кривата на предлагането се измества от SS в S1S1-надясно и надолу, цената спада и пазарното равновесие се възстановява при по-ниска цена Р1 и по-ниско количество Q1. (Фиг.1)

4.Свиване на предлагането - нараства цената на захарта, увеличават се разходите на производителите. При дадените цени се предлага по малко количество шоколад. Цената се повишава а количеството намалява. Кривата S се измества наляво и на горе от SS в S1S1. Пазарното равновесие се възстановява в т.Е1 при по-малко количество и по-висока цена.(Фиг.2)

IV. Излишно търсене – дефицит. Излишно предлагане.

Равновесието е такова състояние, при което противоположни сили се уравновесяват една друга и не е съществувала тенденция към промяна когато на даден пазар количеството на предлагането при определена цена е по-голяма от количеството на търсенето, на пазара има излишък. Конкуренцията между продавачите ще доведе до намаляване на цената, което ще намали предлагането и ще увеличи търсенето, което ще съкрати излишъка.  Когато на даден пазар количеството на търсенето на определени цени е по-голям от количеството на предлагането, на пазара им недостиг (дефицит).

 

 

 

Пазарно равновесие. Дефицит. Излишно предлагане.

Коментари