Други

Видове ценни книжа, търгувани на борсата

Видове ценни книжа търгувани на борсата
(0 от 0 гласували)

Видове ценни книжа, търгувани на борсата

 

   На организираните пазари на Българска фондова борса сега се търгуват акции на публични дружества, депозитарни разписки върху активи, държавни ценни книжа, корпоративни и общински облигации.

   Обикновените акции представляват части от собствеността на едно акционерно дружество. Притежателят на обикновени акции придобива следните права:

-           право на глас при вземането на решения на общото събрание на

акционерите на дружеството;

-           предимство при покупката на пропорционална част от нова емисия

акции, издадена от дружеството;

      -       правото на дивидент;

      -       право да бъде обезщетен с пропорционална част от активите на дружеството в случай на фалит и ликвидация, след погасяване на задълженията към кредиторите.

   Българските депозитарни разписки /БДР/ представляват сертификат за собственост върху чуждестранни финансови активи. Базовите финансови активи могат да бъдат всички чуждестранни ценни книжа – акции, облигации и др. Чрез БДР не се налага участие на външните капиталови пазари. Инвеститорите, притежатели на БДР имат всички права на собственост с изключение на правото на глас.

   Облигациите са кредитни /дългови/ инструменти. Те принадлежат към групата на ценните книжа с фиксиран доход. През времето на съществуването им техният притежател получава определената лихва /обикновено два пъти в годината/ , а в деня на падежа – номиналната им стойност. Държавните ценни книжа са дългов инструмент с най-ниска степен на риск, защото платец по тях е държавата. Корпоративните облигации се използват от фирмите като инструмент за финансиране на бизнеса. Те са по-рискови за инвеститорите и по принцип носят по-голяма доходност на притежателите им.


Видове ценни книжа, търгувани на борсата

Коментари