Други

Инвестиране в Ценни книжа. Ръководство за индивиду

Инвестиране в Ценни книжа Ръководство за индивиду
(0 от 0 гласували)

ИНВЕСТИРАНЕ В ЦЕННИ КНИЖА

 РЪКОВОДСТВО ЗА ИНДИВИДУАЛНИЯ ИНВЕСТИТОР

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

   През последните години се създадоха възможности за разнообразяване на формите за инвестиране на свободните парични средства на населението. Влагането им в банките под формата на спестовни влогове или срочни депозити все още остава основният начин на инвестиране за голяма част от населението, защото това не изисква специални познания и допълнителни усилия от страна на вложителя . Покупката на държавни ценни книжа с фиксиран доход е другата възможност за безрисково вложение, която също не изисква големи професионални умения от страна на индивидуалните инвеститори и носи по-голяма доходност от банковите влогове. С появата на приватизационни, инвестиционни и пенсионно - осигурителни фондове се даде възможност част от спестяванията на населението да бъдат управлявани от професионалисти и инвестирани в корпоративни ценни книжа. И все пак, ако някой иска да постигне относително по-голяма доходност от своите свободни парични средства, той може да обмисли възможността да участва самостоятелно в сделките на капиталовия пазар. Нашата препоръка е индивидуалния инвеститор да участва в сделките на организирания капиталов пазар.

 

ОРГАНИЗИРАН КАПИТАЛОВ ПАЗАР

 

Институции

 

   Със създаването и функционирането на организирания капиталов пазар у нас са свързани следните институции:

   Комисията за финансов надзор /КФН/ е независим орган, чийто състав се избира от Народното събрание. В сферата на търговията с ценни книжа тя извършва регулиране и контрол върху:

   • публичното предлагане и търговията с ценни книжа;

   • регулираните пазари на ценни книжа;

   • Централния депозитар;

   • инвестиционните посредници

   • инвестиционните и управляващите дружества.

   Функциите на Комисията имат за цел осигуряване защита на инвеститорите и стимулиране развитието на открит и ефективен пазар на ценни книжа. Тя одобрява проспектите на емитентите и изисква първоначално и периодично разкриване на информация от публичните дружества.

   Централният депозитар / ЦД / представлява национална система за съхранение и управление на ценните книжа. При него се съхранява цялата информация за всички ценни книжа и тяхното движение. Според Закона за публично предлагане на ценни книжа, издаването и разпореждането с безналични ценни книжа има действие от регистрацията им в Централен депозитар. В регистъра на ЦД се вписват имената на притежателите на безналични ценни книжа. Издаването и разпореждането с тях се удостоверява с акт на регистрация. Върху дейността на ЦД упражняват контрол Министерството на финансите, Българска народна банка и Комисията за финансов надзор.

   Българската фондова борса – София е акционерно дружество с преобладаващо частно участие. Тя е единственото в страната лицензирано тържище на ценни книжа. В Правилника за дейността на борсата са залегнали следните принципи:

   • Равни условия за участие в търговията с ценни книжа;

   • Равен достъп до пазарната информация;

   • Унифицирани правила за борсова търговия, сключване и изпълнение на сделките с ценни книжа;

   • Необратимост на сключените сделки с ценни книжа;

   • Пълна прозрачност относно формирането на цените на търгуваните на борсата ценни книжа;

   • Незабавно оповестяване на пазарната информация за сключените борсови сделки.

 

Предимства на борсовата търговия

 

Предимствата да се инвестира в ценни книжа, търгувани на организирания борсов пазар са няколко:

   • На борсовите пазари се търгуват ценни книжа от емисиите на публични дружества, контролирани от държавата чрез Комисията за финансов надзор.

   • Публичните дружества представят периодично финансова и корпоративна информация за дейността си.

   • Борсата провежда търговските сесии всеки работен ден.

   • Борсата предоставя актуална информация за цените на сключените сделки и изтъргуваните обеми ценни книжа за всяка търговска сесия.


Инвестиране в Ценни книжа. Ръководство за индивиду

Коментари