Български език

Правопис на сложни думи

Правопис на сложни думи
(0 от 0 гласували)

Правопис на сложни думи

 

1. Съществителни имена:

1.1. Слято писане:

Слято се пишат сложни съществителни, при които втората основа е главна, а първата я пояснява:

напр: ветропоказател, градоначалник.

1.2. Полуслято писане :

Полуслято се пишат съществителните, при които първата основа е главна, а втората я пояснява. Проверка можем да направим, членувайки сложното съществително – членува се втората основа: напр: генерал-майорът, министър-председателят.

Полуслято се пишат и съществителни със съчинителна връзка между двете основи=

напр: внос-износ, пренос-превоз;

1.3. Разделно писане:

Разделно се пишат съществителни, при които първата част може да се променя по форма и се членува:

напр: фирма вносител, майстор шивач.

2. Прилагателни имена:

2.1. Слято писане:

Слято се пишат сложните прилагателни имена, при които едната основа е главна, а другата – поясняваща.

напр: полуслят, небесносин.

Слято се пишат и прилагателните имена, образувани от числително име и друго име /прилагателно, съществителнo/.

напр. трикамерна, петпръсти, шестстепенен, двадесетидвегодишен.

2.2. Полуслято писане:

Полуслято се пишат прилагателните имена, при които основите са равноправни, т.е. едната не пояснява другата:

напр: сладко-кисел, огнено-червен

Полуслято се пишат и относителни прилагателни за принадлежност, съставени от две собствени имена с наставка –ов, -ев:

 напр: Иван-Вазово стихотворение, Христо-Ботева поезия.

 Качествените прилагателни имена, образувани от съществителни собствени с наставка –ск – се пишат слято и с малка буква:

Напр: иванвазовски, хростоботевска.

 Прилагателни имена, състоящи се от числително и друго име, ако изписваме числителното с цифра.

Напр: 2-годишен, 105-хиляден, но стогодишен, петстепенен

2.3. Разделно писане:

Сложни прилагателни имена, включващи числително име, което се пише разделно, се записват също разделнo.

напр: двадесет и четири – двадесет и четири годишен, тридесет и две – тридесет и две компонентен


Правопис на сложни думи

Коментари