Функции на езика

Карл Брюгер различава само три функции: емотивна – свързана е с адресанта, това е израз на отношението му към това, за което говори; конативна (апелативна) – ориентация към приемателя на съобщението; референционна (репрезентативна) – това е израз на отношение към предметите и тяхното обозначаване.

Според Пражката лингвистична школа всяко съобщение се характеризира едновременно с три функции: функция на изразяване (експресивна); функция на обръщение към слушателя (апелативна); функция на съобщение за предмета на речта (репрезентативна).

Според А. М. Селишчев на езика са присъщи четири функции: комуникативна, експресивна, номинативна, естетическа.

Курилович смята, че социалната страна на езика се изразява в неговата съобщителна функция (функция на репрезентацията), докато експресивната и апелативната се отнасят до речта.

В своя “Словарь лингвистических терминов” (1966г.) Ахманова определя следните четири езикови функции: апелативна, комуникативна, контактоустановяваща и репрезентативна.

Има различни разбирания както по отношение броя на функциите, така и за влаганото в тях съдържание. Например има различни разбирания за експресивна функция. Термина се използва за познавателната функция, за емотивната функция и за естетическата функция. У акад. Вл. Георгиев терминът се използва за мислооформящата функция.

У някои лингвисти функциите се определят в зависимост от основното разделение език – реч. (Москов)

 

1. контекст

 

2. съобщение

5. адресант

3. контакт

6. адресат

 

4. код

 

1.      референциална функция (денотативна)ъх

2.      поетическа функция (естетическа)

3.      фатична функция

4.      метаезикова функция

5.      емотивна функция (експресивна)

6.      конативна функция (апелативна)

 

 

 

Функции на езика

Коментари